وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر محمد عباسی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

مطب دکتر عباسی در روز 25 شهریور در شیفت عصر فعال می باشد.

نوبت دهی راس ساعت 6 عصر هر روز برای روز بعد انجام می شود

از پذیرش کودکان کمتر از 12 سال معذور هستیم

بانوان باردار نیاز به نوبت قبلی ندارند و هر روز می توانند اول وقت مراجعه نمایند

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
1396/7/4سه شنبهعصر الف15:30 - 16:3055فعال رزرو نوبت
1396/7/4سه شنبهعصر ب16:30 - 17:3055فعال رزرو نوبت
1396/7/4سه شنبهعصر د18:30 - 19:3055فعال رزرو نوبت
1396/7/5چهار شنبهصبح الف07:30 - 08:3070فعال رزرو نوبت
1396/7/5چهار شنبهصبح ب08:30 - 09:3070فعال رزرو نوبت
1396/7/5چهار شنبهصبح د10:30 - 11:3070فعال رزرو نوبت